Yuen Biao / YOU CAN BELIEVE

Yuen Biao / YOU CAN BELIEVE
Yuen Biao sing a song. YOU CAN BELIEVE 1987