Maggie Q trả lời phỏng vấn của VTV về chuyến trở lại Việt Nam vào 04/2015

Maggie Q trả lời phỏng vấn của VTV về chuyến trở lại Việt Nam vào 04/2015
Maggie Q trả lời phỏng vấn của VTV về chuyến trở lại Việt Nam vào 04/2015 với tư cách là đại sứ Wild Aid, vận động cho chiến dịch ““Chấm dứt sử dụng sừng tê”.